Passiv

– Jag har fått mer energi och livslust

Lusten att reproducera för questions

Alla intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av en professionell part. Känsliga personuppgifter och insamlade data har hanterats enligt Datainspektionens rekommendationer för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet Data har förvarats inlåsta och personuppgifter och intervjudata har förvarats separat. Deltagarna har informerats om studien och medgivit muntligt och skriftligt både vid den första kontakten och vid intervjutillfället se bilaga 1. Deltagarnas frivillighet, och möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange skäl, har betonats i informationsmaterialet såväl som vid intervjuerna. Deltagarna erbjöds inte att läsa transkriptioner eller citat från intervjuerna. Resultaten presenteras på gruppnivå med citat från enskilda deltagare. Konfidentialiteten har säkerställts genom att pseudonym används vid citat från enskilda deltagare samt genom att andra kännetecken har avidentifierats.

Inläggsnavigering

Ukategorisert — Jag har fått mer handlingskraft och livslust Som singel, småbarnsfar samt med ett krävande jobb, är vardagen hektisk för Sigbjørn Eliassen Postumt en lång period med låg energinivå och lite träning, gjordes ett alternativ — ett val som gett honom humöret, energin och livslusten tillbaka. Mig kände mig sliten, allt var ansträngande, till och med att gå ut med vännerna. Jag sökte på Internet för att hitta möjliga lösningar gällande problemet.

Ida förändrade hela sitt liv

Efterträdande Relationer är ofta en källa mot energi och därmed stärkande för oss, men de kan också dränera oss. Forskning om anknytning hos vuxna visar hur viktigt det är med ett ömsesidig känslomässig närhet från vår delägare. Vi vill ha en försäkran försåvitt att hen kommer att reagera när vi är upprörda och känna försvunnen när vi är separerade från varandra. Enligt anknytningsteorin styrs vuxna parrelationer bruten tre system som påverkar våra emotioner och beteenden. Först har vi den grundläggande och biologiskt styrda anknytningen. Armé styrs beteenden som reglerar känslan bruten trygghet och en upplevd känslomässig bekantskap med partnern.

Sammanfattning

Dubbelt så många kvinnor än män upplever att de tappar lusten. Men hurdan hittar man tillbaka till sin sexlust igen? Ida, Susanne, Elin och Malin delar med sig av sina ultimata tips. Foto: Getty Det kan befinna tufft att förlora lusten, men det finns lösningar. Att tappa lusten är för många en stor sorg.

Leave a Reply