Passiv

En upphandlingsordlista för dig som inte är upphandlare

Blogg möjligheten för enda anbud onkologimötet

Affärsmässiga möjligheter och risker Normalt sett måste upphandlingar vars värde överskrider relevant tröskelvärde konkurrensutsättas öppet genom annonsering. Av upphandlingslagstiftningen följer dock ett antal undantag från annonseringsplikten som kan tillämpas i vissa speciella situationer, bl. I de pandemitider vi nu finner oss i finns det anledning att gå igenom undantaget för synnerlig brådska.

Hög konjunktur färre anbud

Folkhälsomyndigheten tilldelar ramavtal till Castra Castra, Folkhälsomyndigheten har upphandlat IT-konsulttjänster och har inom sitt tilldelningsbeslut meddelat att de menar att teckna ramavtal med Castra. Castra har, som enda leverantör, vunnit förbindelse på samtliga tre anbudsområden i Solna. Avtalstiden är initialt ett år tillsammans möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Ramavtalets värde uppgår till cirka miljoner kronor per år. Folkhälsomyndighetens mål tillsammans ramavtalet är att på ett smidigt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt kunna leverera myndigheten med kompetenta IT-konsulter. Castra inneha fått förtroendet att leverera på alla anbudsområden. Ramavtalet avser konsulttjänster inom systemutveckling och förvaltning, leveransledning samt drift, borgen och support. Att som enda anbudsgivare få möjlighet att leverera på all tre områden är väldigt glädjande. Tillsammans det viktiga arbete som Folkhälsomyndigheten utför just nu är det extra angeläget för oss att bistå med vår expertkompetens och vi ser fram emot ett engagerat och givande samarbete, anser Elin Toft, koncern-VD på Castra.

1. Hur ser din verksamhets behov ut?

Att specificera vad som effektiviserar arbetet tillsammans offentlig upphandling för dig och att använda en bevakningstjänst som tillgodoser dina krav och behov är en dylik metod. Vi presenterar tre frågor ni bör ställa dig för att anlända till grund med vad som förenklar din anbudsprocess. För att bli korrekt skicklig på att skriva anbud samt vinna upphandlingar så måste du effektuera ett attraktivt anbud som både tilltalar upphandlaren och tillgodoser samtliga krav.

Primary links

Upphandling En upphandlingsordlista för dig som ej är upphandlare Inom upphandlingsvärlden finns flera olika uttryck och termer som ej används i det vardagliga svenska språket. Detta kan skapa en illusion försåvitt att upphandling är något krångligt samt besvärligt, ett nödvändigt ont som blott upphandlare förstår sig på. Med ett större förståelse för upphandlingsbegreppen tror vi att denna illusion kan elimineras samt det är precis det som är syftet med följande ordlista. Vår upphandlingsordlista riktar sig till dig som ej arbetar som upphandlare men som likväl på ett eller annat sätt, självmant eller ofrivilligt, kommer i kontakt tillsammans upphandlingar i din yrkesroll. Genom att lära dig nedanstående begrepp kommer ni inte bara få en större begriplighet för upphandlingsprocessen, du kommer även erhålla möjlighet att påverka upphandlingens utfall inom större utsträckning. Genom en större begriplighet kan du öka din delaktighet samt bidra med en sak-kompetens som upphandlaren i många fall inte besitter. Begreppen nedan, som alla har koppling mot upphandling eller inköp, är presenterade inom bokstavsordning så att du som läsare enkelt ska kunna orientera dig bland begreppen. Ta del av vår upphandlingsordlista, spara och återkom vid behov, samt ge dig ut i upphandlingsvärlden. Anbudsgivare När en upphandling har annonserats bruten den upphandlande myndigheten kan de leverantörer som är intresserade lämna anbud, det vill säga lämna ett erbjudande försåvitt att ingå i ett avtal.

Päävalikko

Författning om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 6. Har LOU:s regler om bevismedel beaktats? Notera att man vid somliga upphandlingar över tröskelvärdena utom tjänster enligt bilaga 2 enligt LOU bara tillåts kräva in sådana bevis som styrker leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet såsom räknas upp i 15 kap. Författning om offentlig upphandling nytt fönster 7. Upprepas samma information på flera ställen i upphandlingsdokumentet? Samma information bör ej upprepas flera gånger i upphandlingsdokumentet. Ett anledning till detta är att hane bör försöka hålla nere textmassan odla att upphandlingsdokumentet inte blir onödigt svårgenomträngligt. En annan anledning är att informationen kanske formuleras på olika sätt samt därmed också kan tolkas på annorlunda sätt. En ambition att vara övertydlig kan i så fall leda mot att upphandlingsdokumentet i stället blir mångtydigt och svårtolkat.

Blogg möjligheten för datingland

2. Hur förenklas anbudsprocessen för dig?

Lagarna reglerar hur olika sorters upphandlingar skall genomföras baserat på bland annat vilken organisation det är som genomför inköpen och vilka slags produkter eller service det är som köps. De EU-rättsliga principerna Upphandlingslagstiftningen kan inte i detalj reglera samtliga krav som de upphandlande organisationerna ställer i sina upphandlingar. Eftersom används ett antal principer som dikterar hur upphandlarna får bete sig. Det finns fem grundläggande EU-rättsliga principer vilkas huvudsakliga syfte är att säkerställa ett gynnsam konkurrenssituation och att skattemedlen används så effektivt som möjligt. Dessa principer måste upphandlarna leva upp till, eljest kan det innebära en överträdelse bruten upphandlingsreglerna. Företag som anser att ett upphandling har genomförts felaktigt eller att det skett en överträdelse av upphandlingsreglerna kan begära att en överprövning genomförs. Vi talar mer om överprövning framtid i kapitlet Uppföljning. De fem EU-rättsliga principerna Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt alternativt indirekt diskriminera anbudsgivare och leverantörer gällande grund av nationalitet eller verksamhetsort. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges detsamma förutsättningar så att ingen anbudsgivare hamnar i ett bättre läge för att vinna upphandlingen än övriga.

Leave a Reply