Flashback

Den sentimentala kvinnans upprättelse

Träffa belgiska flickor Perversa himlen

Inför Kommittén för Elementär-Undervisning yttrade Thiers följande: Jag vill ge prästerskapet oinskränkt inflytande, eftersom jag litar på att det utbreder den sunda filosofi vilken lär att människan är till här på jorden för att lida - och inte den motsatta filosofi som uppmanar människan att njuta. På den tiden då borgarna ännu bekämpade den av prästerskapet understödda adeln, höjde man den fria vetenskapens och ateismens banér - men knappt hade man nått sitt mål förrän man ändrade ton och hållning, och idag förstår de att utnyttja religionen som stöd för sitt eget ekonomiska och politiska herravälde. Under och talen hade borgerskapet med glädje återupptagit de hedniska traditionerna och förhärligat köttet och dess passioner, vilka den kristna moralen fördömer. Idag, då borgerskapet självt är nära att kvävas i rikedomar och njutningar, vill det däremot inte längre kännas vid sina tänkare, varken Rabelais eller Diderot, och predikar istället avhållsamhetens lära för lönarbetarna. Den kapitalistiska moralen - som blott är en ynklig parodi på den kristna - bannlyser arbetarnas sinnliga lustar: Dess ideal består i att reducera producenternas behov till ett minimum, undertrycka deras glädje och lust och döma dem att fungera precis som en maskin, vilken utför arbetet utan vare sig vila eller tack. De revolutionära socialisterna står inför uppgiften att återuppta den kamp som borgerskapets filosofer och propagandister en gång kämpade - de måste gå till storms mot Kapitalismens moral och samhällsteorier, de måste tillintetgöra de fördomar som den härskande klassen inympat i huvudena på den klass som är kallad till handling. Rätt upp i ansiktet på moralens hycklare måste de proklamera att jorden en dag kommer att upphöra att vara en tårarnas dal för arbetarna: I det framtida kommunistiska samhälle som vi ska grunda - fredligt om det är möjligt, annars med våld - kommer de mänskliga känslorna att få fritt spelrum eftersom alla ändå är goda av naturen - man ska blott undvika missbruk och överdrifter.

Rätten till lättja

Den Osynliges hand. Det var med ett känsla av vild glädje jag återvände från Nordbanans station, sedan jag därborta avlämnat min lilla hustru, vilken skulle fara till vårt barn, som insjuknat i fjärran land. Fullbordat var nämligen offret av mitt hjärta! Våra avskedsord: När ses vi igen? Detta adjö, som vi utbytte i november månad , blev verkligen också det sista, ty till denna stund, i maj , har jag ännu icke återsett min kära hustru. När jag hunnit till Café de la Régence, slog jag mig ned vid det bord, där jag förut brukat sitta tillsammans min hustru, min vackra fångvaktarinna, såsom dag och natt spionerade på grimas själ, gissade till mina hemliga tankar, bevakade mina idéers lopp, svartsjukt iakttog min andes strävan mot det okända.

Träffa belgiska flickor Perversa gamer

Historien sedd genom hennes ögon

Strindberg wrote this book originally in French. The Swedish translation was done ort Eugène Fahlstedt. This text has been edited so that this document only contains the book Inferno. The table of content has been moved to the start of the book. Skrift that was s p a c e d - o u t in the kuf text has been changed to use italics. Project Runeberg publishes free digital editions of Nordic literature.

Leave a Reply