Flashback

Funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund

Möte olika människor zone

Hur kan diskrimineringen se ut? De sju grunder som omfattas av diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering har många gånger samband med fler än en diskrimineringsgrund. Det gäller både när en individ blir diskriminerad och diskriminering på en samhällelig nivå.

Normkritiskt tänkande

Gelike vård fördjupning Innehållet gäller Västra Götaland Hälso- och sjukvården samt tandvården inom Sverige, ska enligt lag vara gelike. Jämlik vård innebär att bemötande, behandling och behandling ska ges på detsamma villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell böjelse, och oavsett kombinationer av dessa. Vården ska också ges med respekt förut alla människors lika värde. Vården idag är inte alltid jämlik. Ibland förut att patienter inte behandlas lika. Alltemellanåt för att patienter behandlas helt detsamma, fast de har olika behov samt förutsättningar. Det är viktigt att bedyra sig om att den vård samt det bemötandet som ges och dom bedömningar som görs är kopplade mot varje individs behov och förutsättningar samt inte till vårdgivarens föreställningar om personen utifrån exempelvis kön, bakgrund eller ålder.

Konstruktivistiskt perspektiv

Kön skapas och omskapas hela tiden inom samspel mellan personen och omgivningen samt det finns ingen given slutstation [4]. Det finns svag och stark konstruktivism där den som står för ett svag konstruktivism menar att det finns två urskiljbara, biologiska kön. Att däremot para ihop biologiskt kön med ett mängd mentala och fysiska egenskaper mot exempel att män är rationella samt självständiga och att kvinnor är emotionella och relationsinriktade , det är evig konstruktioner. Dessutom ingår värderingar om vad som är bra och dåligt det är bättre att vara rationell ännu emotionell. De innebörder man lägger inom begreppen man och kvinna är nämligen aldrig naturgivna utan konstruktioner som kan se olika ut beroende på epok och plats. En annan del bruten det konstruktivistiska perspektivet är idén försåvitt genus som struktur. Connell menar att det i varje samhälle finns ett genusstruktur som reglerar lönearbete, obetalt hushållsarbete, ekonomiska resurser och relationer mellan hanar och kvinnor [5].

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering

I'm just here to keep the left sidebar open. Deltagarna ska äga projekten och vara aktiva aktörer, inte konsumenter. Asexuell: En sexuell identitet som innebär att personen inte har någon sexlust, ingen aktiv sexualitet eller inte önskar inbegripa andra i sin sexualitet.

Leave a Reply