Flashback

Samtalet är viktigt

Möte med professionella människor cover

Film om HPÖ Det är viktigt att skapa en positiv attityd och att möta varje person med respekt och utgå från dennes behov och livssituation. Den som vill minska i vikt måste förändra sina levnadsvanor. Mycket handlar om hur god kommunikation och bra dialog kan underlätta. Utgångspunkten är att samtalet är ett av de viktigaste redskapen när man ska stödja en person att förändra sina levnadsvanor och därmed förbättra hälsan och höja livskvaliteten. Hälsolitteracitet Förmåga att ta till sig information och kunskap om vad som skapar hälsa kallas hälsolitteracitet. Många personer har av olika skäl begränsad hälsolitteracitet, det vill säga svårigheter att uppfatta vad som kommer upp i ett samtal. Det kan bero på att man kommer från en annan kultur, talar ett annat språk eller har en funktionsnedsättning. Men det kan också bero på att man som patient upplever situationen stressfylld och som ett slags underläge.

Kontaktperson

Kallelser till barn i socialtjänsten — Stödmaterial och exempel — Socialstyrelsen pdf Interkulturellt perspektiv Omkring en tredjedel av befolkningen i Sverige har utländsk bakgrund. Både den fysiska och psykiska ohälsan är generellt sett större hos gruppen folk med utländsk bakgrund. Gruppen är över- respektive underrepresenterad inom olika delar bruten socialtjänsten, samtidigt som tillgången och tilliten till hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan vara lägre. Att ha en interkulturellt perspektiv innebär att vara avsiktlig om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med människor hane träffar. Den professionella behöver ha förståelse om hur de egna föreställningarna samt kulturella referensramarna färgar mötet.

Olika typer av möten och samtal

Vi talar till inte med personen. Mottagaren har inte möjlighet att svara alternativt ställa frågor. Tv, radio, storföreläsningar 5 Tvåvägskommunikation Sändaren skickar sitt budskap, mottagaren tar emot och ger återkoppling Samtal och samarbete Återkopplingen kan vara besked, motfrågor men också respons genom ansiktsuttryck eller kroppsspråk.

Frukostseminarium: Mer kunskap och rätt stöd till elever med adhd

Leave a Reply